Özel okula dev teşvik

Hükümetin kısa bir süre sonra TBMM’ye sevk etmeyi planladığı yeni özel öğretim kanun tasarısı ile çocuğunu özel okula gönderenlere düşük faizle kredi verilecek. SSK ve Bağ-Kur’lu veliye özel okul ücretini gelir vergisinden düşme imkanı getirilecek. Bakanlar Kurulu’nun imzasına açılan ve 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda değişiklik öngören tasarı ile özel sektörün eğitime yatırım yapmasının teşvik edilmesi hedefleniyor.
Ücretsiz öğrenim
Tasarı ile getirilen bazı düzenlemeler şöyle:
* Çocuğunu özel okula gönderecek veliye devlet düşük faizle kredi verecek.
* Velisi SSK, Bağ- Kur’lu ya da emekli olan öğrencinin ödediği para, gelir vergisinden düşülecek.
* Özel okulların su ve elektrik faturaları, devlet okullarıyla aynı tarifeden tahsil edilecek.
* Özel okullar kontenjanlarının yüzde 40’ı oranında yabancı öğrenci alabilecek. Bu oran mevcut kanunda yüzde 30 olarak uygulanıyor.
* Özel öğretim kurumlarında ücretsiz öğrenim görecek öğrenci oranı, kurumda öğrenim gören öğrenci sayısı esas alınarak, yüzde 2’den 3’e çıkarılacak.

Tek müdür yetecek
¥ Özel okullar dışındaki özel eğitim kurumlarının (sürücü kursu, dershane vs) açılış ve kapanışları valiliklerce yapılacak.
* Öğretime başlama izni alabilmek için gerekli belgelerle en geç öğretim yılı başından üç ay önce başvurma şartı kalkacak.
* Özel öğretim kurumlarının açılışlarında istenen en az ödenmiş sermaye ve mali teminat şartı kalkacak.
* Milletlerarası okulların orta öğrenim kısımlarına Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler kayıt yaptırabilecek.
* Her özel öğretim kurumunun bir müdür tarafından yönetilmesi zorunluluğu kaldırılacak, yönetmelikle belirtilecek kurumların yönetimleri birleştirilerek bir müdür tarafından yönetilebilecek.
* Kurumunu kapatacak kurucunun, en az 6 ay önce bakanlığa, çalışanlara ve öğrencilerine bildirme zorunluluğu 3 aya indirilecek.

Sendika kurma hakkı
* Bakanlıkça, kurumunu kapatma gerekçesi uygun görülmeyen kurucunun okulunu devletleştirme imkanı getirilecek.
* İhtiyaç halinde okullarda görevli öğretmenlerin özel öğretim kurumlarında ders saati ücretli olarak görevlendirilmelerinde toplam ders saati sayısının 30 saati aşmaması şartı kaldırılacak.
* Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere sendika kurma ve sendikalara üye olma imkanı getirilecek.
* Özel okullarda görevli yönetici ve öğretmenlere, kıdemlerine göre resmi okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarından az verilemeyeceği hükmü getirilerek, bütün özel öğretim kurumlarında çalışan yönetici, öğretmen ve öğreticiler de bu kapsama dahil edilecek.

Devlet karşılayabilecek
* Özel öğretim kurumlarının reklam ve ilan vermesi için valiliklerden izin alma şartı kaldırılacak.
* Bakanlıkça özel öğretim kurumlarından hizmet satın alınabilmesine ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin ücretlerinin bir kısmının veya tamamının devletçe karşılanabilmesine imkan tanınacak.

Türkiye
(Z.G)